Green Key kriterier, ansökan och kontaktuppgifter

HÖSTENS ANSÖKAN SKA VARA INLÄMNAD SENAST SÖNDAG 25.9

 

Välkommen till hållbarhetsprogrammet Green Key!

Detta program/verktyg passar för dig som bedriver ett hotell, mindre boende, konferenscenter, stuga/camping, restaurang eller en besöksanläggning.

Om din verksamhet omfattar flera verksamheter under samma tak, söker du om en certifiering för din huvudverksamhet. När din huvudverksamhet blir beviljad en certifiering blir de övriga verksamheterna automatiskt certifierade, tex hotell inkl. restaurang.

Din certifiering ska förnyas årligen för att hålla den i bruk.

Programmet är uppbyggt på 13 stycken olika områden. Under vardera område finns obligatoriska och poängkriterier. När verksamheten ansöker för första gången ska alla obligatoriska kriterier vara uppfyllda. Därefter ska minst 5% av poängkriterierna uppfyllas varje ytterligare år, tills minst 50% av poängkriterierna är uppfyllda. 

OBS! Alla kriterier för alla kategorier finns i ett och samma dokument.

 

 

 

 

 

 

 

Certifieringsavgifter 2022
Under 2020-2021 har certifieringen varit kostnadsfri på grund av pandemin. Avgifterna från 2019 kvarstår oförändrade.

Under 2022 erbjuds en subventionering med 50% på certifieringsavgiften.

Avgiften är baserad på ansökans huvudverksamhet, tex hotell med restaurang = avgift för hotell. Obs! Fakturan för certifieringsavgiften skickas ut i början av oktober 2022.

 

ANSÖKNINGSPROCESSEN – STEG FÖR STEG

 1. Ta kontakt med Green Keys programansvarige för ett gemensamt möte.
 2. Läs igenom dokumentet Green Key kriterier 2022-2025 och övriga tillhörande bilagor.
 3. Ansök om en certifiering i det digitala ansökningsformuläret. 
 4. Programansvariga gör en första behandling av inlämnad ansökan. 
 5. Ett kontrollbesök bokas in till verksamheten. Besöket görs av en oberoende kontrollant som går igenom hur verksamheten uppfyller kriterierna enligt inlämnad ansökan. Visit Åland samarbetar med Ålands Natur & Miljö gällande kontrollantbesöken.
 6. Green Keys lokala jurygrupp behandlar ansökan inkl. utlåtande från kontrollbesöket och fattar beslut om en certifiering kan beviljas.
 7. Vid beviljad Green Key-certifiering får verksamheten ett diplom, en Green Key-dekal samt övrigt material. Verksamheten publiceras på Green Keys internationella och Visit Ålands hemsida.
 8. Green Key-certifieringen är i kraft ett år och därefter ska verksamheten ansöka om en förnyad certifiering. 
 9. Certifieringsavgiften betalas årligen och faktureras under hösten innevarande år.

 

BÖRJA SÅ HÄR:

Det rekommenderas att du först läser igenom kriteriedokumentet, länk nedan. När du vet vilka kriterier som verksamheten uppfyller fyller du i det digitala ansökningsformuläret.

GREEN KEY KRITERIER 2022-2025  

 

Ansökningsformulär 2022 ( Länken är öppen under ansökningsperioden)

Vänligen observera följande före du fyller i formuläret:

 • när du fyller i ett område måste du kryssa för alla obligatoriska kriterier på en och samma gång. Sedan kan du fortsätta eller spara och gå in på ett annat område.
 • obligatoriska kriterier som inte är aktuella för din verksamhet ska du alltid fylla i ej relevant med en väldigt kort kommentar.
 • under poängkriterier, kolla två gånger att du är på rätt poängkriterium före du fyller i ”pluppen”, det går inte att ta bort den sedan.

När du har skickat in din ansökan får du en excelfil med en sammanställning över dina inlämnande uppgifter.

Vilka bilagor behövs till ansökan?

Certifieringsavgifter 2022

Avtal mellan ansökande och Green Key Åland.

Dokumentation checklista (Detta är en ”lathund” till kriterier där det nämns dokumentation eller rutin/policy. Verksamheten väljer själv hur man vill dokumentera. Detta beror ofta på verksamhetens omfattning/storlek vad som är administrativt smidigast.)

 

Nedanstående bilagor fungerar som en vägledning inom dessa kriterieområden:

Bilaga till 1. Miljöledning

Bilaga till 1.2 Hållbarhetspolicy exempel

Bilaga till 8. Livsmedel

 

KONTAKTUPPGIFTER

Camilla Sommarström, tel.24 258, [email protected]

Green Key Åland finns även på facebook och instagram.