Projekt destinationsutveckling

Projekt destinationsutveckling

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendas femte mål 2030 är att Ålands attraktionskraft är hög för såväl boende, besökare som företag. Det sjunde målet är hållbar konsumtion och produktion. Den övergripande målsättningen inom destinationsutveckling är därmed att bidra till att skapa en mer attraktiv och hållbar plats. 

En god platsutveckling bygger på ett nära samarbete mellan den offentliga sektorn, turistbranschen och samarbetspartners. Under 2024 kommer huvudfokus ligga på utvecklingsprojekt, finansierade med EU-medel.  

Pågående utvecklingsprojekt  

I och med att projekten är EU-finansierade är arbetet långsiktigt och sträcker sig över flera år. Utgångspunkten är att projekten ska ligga i linje med Visit Ålands strategier och inom de prioriterade utvecklingsområdena i Färdplanen för hållbar turism 2030. Prioriterade teman är natur, kultur och matupplevelser, värdskap och hållbar affärsutveckling.  

Detta arbete görs bl.a. genom att identifiera utvecklingsbehov och -möjligheter, hitta samarbetspartners och finansiering samt initiera konkreta utvecklingsprojekt. Dock är förutsättningen att det finns ett behov och engagemang från turismbranschen att samarbeta kring och investera i en gemensam målsättning, samt att projektfinansiering finns att tillgå.

För att avgöra vilka projekt som ska prioriteras, beaktas riktlinjerna gentemot Visit Ålands urvalskriterier som tema, arbetsinsats, projektbudget i förhållande till Visit Ålands likviditet samt Visit Ålands roll och ansvar. Projekten följer inte alltid finansieringsbesluten i Visit Ålands verksamhetsår, vilket medför att det alltid finns en osäkerhet kring vilka projekt som kan realiseras och med vilken tidtabell.

Under 2024 fokuserar Visit Åland på EU-projektet Light in the Dark. I mån av möjlighet kommer Visit Åland också att göra en insats i projektet Smakturismen på Åland och biking across the Baltics. Om tilläggsfinansiering finns att tillgå fortsätter Visit Åland med projektet MTB (Terrängcykling)-leder på Åland. 

Utöver nämnda projekt kommer Visit Åland i mån av möjlighet att arbeta för ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och värdskap. Målsättningen är också att stödja branschen i mindre utvecklingsprojekt som intressenter initierar under året.

Light in the Dark 2023-2026

Projektansökan lämnades in under våren och i juni 2023 beviljades projektet finansiering via Interreg BSR (Baltic Sea Region). I projektet ingår 10 partners med yrkeshögskolan Novia som leadpartner. Syftet med projektet är att bredda och förstärka utbudet av upplevelser före och efter sommarsäsongen. Målgruppen för upplevelserna är sk. Nature tribe, personer med ett genuint och starkt intresse för naturupplevelser. Arbetet inleds redan under hösten 2023 och pågår i tre år. 

Följande partners ingår i projektet; Stockholm Archipelago, Visit Kotka, University of Klaipedia och Neringa kommun -Litauen, Kurzeme Planning Region- Lettland, Högskolan på Åland, Estonian University of Life Scienes, Estonian Rural Tourism och Visit Hiiumaa- Estland.

MTB-centers på Åland 

Visit Åland genomförde förprojekteringen för utbyggnaden av MTB-leder på Åland redan under 2022. Projektet bygger idag på ett samarbete mellan Visit Åland, IF Kastelholms rf och Isakssons stugby på Föglö. Syftet har varit att utveckla området i Kastelholm mellan Ribacka och Kungsgården samt Hastersboda vid Isakssons stugby. 

Avsikten var ursprungligen att ansöka om Leaderfinansiering i början av 2023. I skrivande stund har Leaderprogrammet dock ännu inte öppnats. Samtidigt har Ålands landskapsregering föreslagit en budget med minskat anslag till Visit Åland, varpå styrelsen föreslår att projektet inte genomförs enligt tidigare plan utan läggs på is tills finansiering för alla delar av projektet finns. 

Smakturismen på Åland 2024-2026

Under våren 2023 initierade Högskolan på Åland nätverket Smakturismen på Åland och samlade ett 10-tal organisationer som vill arbeta med att utveckla lokal mat och dryck. Syftet med nätverket är i första hand att samla kunskap och erfarenheter från tidigare projekt och definiera vilka områden som behöver utvecklas för att öka attraktionskraften för MatÅland. Målsättningen är att nätverket, med Högskolan på Åland som leadpartner, lämnar in under hösten en projektansökan om finansiering via ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden). 

Bike across the Baltic 2023-2025

Interreg BSR ( Baltic Sea Region) projektet fokuserar på att förbättra cyklingsturismen runt Östersjön längs med den befintliga cykelleden EuroVelo10. Rutten ingår i de internationella EuroVelo cykellederna och är varumärkesskyddad. Leadpartner är Åbo Yrkeshögskola och partners Bikeland Finland, Visit Turku Archipelago, Svenska Cykelfrämjandet, Pomerskie Tourist Board, Poland och CityBike, Estland. Visit Åland deltar i mån av möjlighet som samarbetspartner, utan egen budget och med ett mindre antal arbetstimmar som insats.

Nya projekt

I enlighet med styrdokumentet Färdplanen för en hållbar turism 2030 finns det ett behov att arbeta strategiskt och metodiskt för att säkerställa att turismen på Åland utvecklas på ett hållbart sätt. Under 2023 har Visit Åland bekantat sig närmare med metodiken GSTC (Global Sustainable Tourism Council), tillgänglig både på en företags- och destinationsnivå. I skrivande stund har Visit Åland lagt utredningen för om möjligheter för att inleda arbetet med metodiken 2024 på is tills finansiering för arbetet finns att tillgå. 

Visit Åland noterar också ett ökat intresse för samarbete inom kulturen och Mariehamns stad. I mån av möjlighet deltar Visit Åland i dessa samarbeten. 

Samarbeten inom utveckling

Green Key Åland

Med anledning av minskat anslag 2024 kommer Visit Åland att frångå tidigare plan om att tillhandahålla en ökad resurs för en utveckling av programmet. Under 2024 fortsätter Visit Åland att driva certifieringsprogrammet utan möjligheter till en utveckling av arbetet. 

Visit Finland/ hållbarhetsmärkning STF 

Under 2021 lanserade Visit Finland den nationella hållbarhetsmärkningen STF (Sustainable Travel Finland). Märkningen kan tilldelas både turismverksamheter och destinationer i Finland. Visit Finland lyfter upp märkningen i deras marknadsföring.  Visit Åland fortsätter följa programmet och delta i gemensamma nätverksmöten i väntan på att Visit Finland erbjuder plattformen och material även på svenska. 

Vandring i naturreservat 

Visit Åland fortsätter samarbetet med landskapets fastighetsverk gällande informationsskyltar längs med vandringsstigar i naturreservat med stöd av kulturbyrån. Detta samarbete omfattar även informationsmaterial till nya vandringsstigar som initieras av landskapet. Under 2024 planeras att vandringsstigen på Boxö i Saltvik lanseras med ny information, både tryckt och digitalt. De tidigare planerade men inte ännu genomförda åtgärderna för vandringsstigarna i Herrön, Stornäset och Träsket genomförs under 2024. 

Visit Åland strävar efter att väcka intresse för och förstärka bilden av Åland som en attraktiv destination. Arbetet görs genom att involvera både besökare och samarbetspartners i utvecklingen och marknadsföringen av Åland samt genom att fokusera på gästens helhetsupplevelse.

Marknadsföringen är uppdelad i tre delområden: övergripande varumärkesbyggande marknadsföring som stärker bilden och kännedomen av Åland på lång sikt, kortsiktig aktiverande marknadsföring i givna nischade segment samt löpande kommunikation i Visit Ålands egna kanaler. 

Under 2024 är fokus att sträva till att nå top of mind position hos givna målgrupper på givna målmarknaderna. Genom inspirerande och engagerande marknadsföring lyfts Åland som en intressant och närliggande destination under i huvudsak sommaren, men en förlängning av säsongen kommer fortsatt ta en större roll under 2024. 

Visit Åland jobbar i samarbete med branschen inom både den varumärkesbyggande och nischade marknadsföringen. Under året läggs stort fokus på gemensamma aktiviteter som skapar stor synlighet för Åland.

Hitta på sidan